UA
phone-icon 0 800 807-888

Затверджено протоколом

загальних зборів

№7 ПФЗ від «17» червня 2015 року

ПРАВИЛА

НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ КРЕДИТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ ЕЛЕКТРОННОГО ЗВЯЗКУ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«ГЛОБАЛ КРЕДИТ»

1. Загальні положення

1.1 Цей документ має статус офіційної письмової безстрокової публічної пропозиції (оферти) невизначеному колу осіб про укладення між Товариством та Позичальником договору кредиту. Акцептуючи (приймаючи) цю оферту шляхом вчинення дій, прямо визначених в ній, тим самим створюються правові наслідки, що обумовлені нижче.

1.2 Факт підписання анкети означає його повне і всебічне ознайомлення та безумовне погодження з цими Правилами і прийняття на себе зобов’язання щодо їх належного виконання.

1.3 Ці Правила регламентують надання та обслуговування Товариством з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ КРЕДИТ» грошових коштів у кредит (далі – Правила) і розроблені в відповідності до вимог Цивільного кодексу України, Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про захист прав споживачів», ЗУ «Про захист персональних даних».

1.4 Ці Правила визначають порядок і умови надання Товариством з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ КРЕДИТ» (далі – Товариство) грошових коштів у кредит, права та обов'язки сторін, іншу інформацію, необхідну для укладання та належного виконання умов договору кредиту, а також регулюють відносини, що виникають між Товариством і фізичною особою-позичальником, які є сторонами договору кредиту.

1.5 Ці Правила є публічною пропозицією (офертою), у розумінні ст. 641, 644 Цивільного кодексу України, укласти договір кредиту на умовах, що встановлені Товариством, і застосовуються у випадку подання фізичною особою – заявником заявки на сайті Товариства за електронною адресою:https://tvoigroshi.com.ua (далі – сайт Товариства) на отримання кредиту та вчинення інших дій, передбачених цими Правилами (акцептом).

1.6 Публічна пропозиція Товариства набирає чинності з дати її офіційного оприлюднення та діє до дати оприлюднення Правил у новій редакції.

1.7 Ці Правила є невід'ємною частиною договору кредиту та є обов'язковими для виконання Сторонами.

2. Визначення термінів

Анкета – документ встановленої форми, який одноразово в обов’язковому порядку заповнюється в будь – якому відділенні Товариства за адресами, що розміщеними на сайті товариства (анкета також заповнюється в обов’язковому порядку в разі зміни паспортних даним, місця реєстрації – прописки, номеру мобільного телефону) і виражає намір Заявника отримати грошові кошти.

Банківська картка - електронний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу коштів з банківського рахунка платника-Заявника з метою перерахування таким Заявником коштів зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, в тому числі в межах виконання своїх зобов'язань в Системі.

Вимоги до Позичальника – визначені чинним законодавством України умови, яким повинен відповідати Заявник для укладання договору кредиту, а саме:

§ мати повну цивільну дієздатність та правоздатність (та не бути в них обмеженим);

§ бути громадянином України;

§ мати зареєстроване місце проживання на території України;

§ діяти від власного імені, у власному інтересі та не порушуючи чинного законодавства України.

Графік розрахунків - невід'ємна частина договору кредиту, що містить розрахунок Заборгованості (в тому числі суми кредиту і відсотків за користування кредитом) із зазначенням Терміна платежу. (В разі, якщо графік передбачений умовами договору кредиту).

Дата укладання договору кредиту – дата отримання від Клієнта коду підтвердження, щодо погодження запропонованої суми та строку кредиту - каналами електронного зв’язку, тощо.

Договір фінансового кредиту (далі – Договір кредиту) – договір між Товариством та Позичальником, де визначаються основні умови, права та обов’язки сторін щодо отримання та повернення Фінансового кредиту Позичальником.

Заборгованість – сума кредиту, а також нарахованих, але не сплачених відсотків за користування кредитом, штрафних санкцій, тощо.

Заявка для отримання кредиту – документ (в письмовому та/або електронному вигляді) встановленої форми, який заповнюється на Сайті товариства та/або за допомогою СМС повідомлення встановленої форми, і виражає намір Заявника отримати грошові кошти.

Заявник – фізична особа, яка має намір укласти договір кредиту з Товариством шляхом приєднання до запропонованих умов і вчинення дій, передбачених цими Правилами.

Логін Особистого кабінету/ідентифікатор термінальних платежів (далі - Логін) – комбінація цифр (діючий номер мобільного телефону Заявника, що зазначений в анкеті), що зазначається Заявником при заповненні анкети. Цю комбінацію Заявник самостійно зазначає в спеціальному полі «логін» при вході до Особистого кабінету. Заявник/Позичальник особисто несе відповідальність за збереженість Логіну Особистого Кабінету. Логін Особистого кабінету являється особистим ключем Заявника/Позичальника формування електронного цифрового підпису, доступний тільки Заявнику/Позичальнику (В разі втрати/зміни номеру мобільно телефону Позичальник зобов’язаний звернутись до будь – якого відділення з метою заповнення Анкети та присвоєння нового логіну особистого кабінету).

Особистий кабінет сукупність захищених сторінок, що формуються Заявнику в момент його реєстрації на Сайті товариства (особистий розділ Заявника), за допомогою якого Заявник/Позичальник здійснює повну взаємодію з Товариством, має постійний доступ до Графіка розрахунків та до іншої інформації/документів, пов'язаної з наданням Товариством фінансових послуг. Доступ до Особистого кабінету здійснюється Заявником/Позичальником шляхом введення Логіна Особистого кабінету і Пароля Особистого кабінету на Сайті товариства, який за домовленістю Сторін договору кредиту та правовим статусом прирівнюється до власноручного підпису.

Пароль Особистого кабінету – унікальна комбінація букв та/або цифр, що встановлюється Заявником. Цю комбінацію Заявник самостійно зазначає в спеціальному полі «пароль» при вході до Особистого кабінету. Заявник/Позичальник особисто несе відповідальність за збереженість Паролю Особистого Кабінету. Пароль Особистого кабінету являється особистим ключем Заявника/Позичальника входу до особистого кабінету.

Фінансовий Кредит (далі - Кредит) – грошові кошти в національній валюті України (гривні), що надаються Товариством на умовах зворотності, строковості та платності, що передбачені договором кредиту.

Позичальник – фізична особа, яка відповідає Вимогам до Позичальника, що встановлені цими правилами і з якою Товариство уклало договір кредиту.

Сторони – Товариство/ Кредитодавець і Заявник/Позичальник.

Сайті товариства – сукупність веб-сторінок , доступних у мережі Інтернет, які об'єднані за змістом та навігацією -https://tvoigroshi.com.ua .

Термін платежу – кінцева календарна дата повернення Позичальником Заборгованості за договором кредиту.

Товариство/ Кредитодавець - Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ КРЕДИТ» (код ЄДРПОУ 38266014; місцезнаходження: 02175, м. Київ, шосе Харківське, буд. 53).

3. Реєстрація Заявника на Сайті товариства

3.1 Для реєстрації на Сайті Товариства Особистого кабінету, заявник спочатку обов’язково – одноразово заповнює Анкету у будь-якому відділенні Товариства за адресами, що розміщеними на Сайті Товариства. Після чого заповнює першу частину реєстраційної форми на сайті із зазначенням номеру мобільного телефону, що є Логіном.

3.2 Система формує та відправляє за допомогою СМС з номеру телефону, що зазначений на сайті товариства, на зазначений номер телефону клієнта - тимчасовий пароль для входу в особистий кабінет.

3.3 Після отримання Заявником тимчасового паролю, Заявник заповнює другу частину реєстраційної форми, в якому створює власний пароль входу в систему.

3.4 Після входу до особистого кабінету, Заявнику стає доступна можливість подання Заявки для отримання кредиту.

3.5 Для отримання кредиту, Заявник має заповнити усі поля, що позначені обов’язковими для заповнення.

3.6 Зазначаючи реквізити Банківської картки Заявник підтверджує та безумовно погоджується:

- що він має доступ до вільного володіння, розпорядження та користування грошовими коштами, що зараховуються на неї в якості кредиту;

- зазначена банківська картка є діючою.

3.7 У випадку необхідності зміни Заявником Банківської картки він має можливість здійснювати її заміну.

3.8 У випадки допущення помилки при зазначенні номеру картки Заявником, на яку були зараховані кредитні кошти, Заявник не звільняється від обов’язку виконання умов кредитного договору.

4. Оформлення заявки на отримання кредиту

4.1. в особистому кабінеті на сайті товариства

4.1.1. Для оформлення в Особистому кабінеті Заявки на отримання кредиту Позичальник обирає бажані умови кредиту: суму кредиту та строк користування на власний розсуд в межах запропонованих Системою.

4.1.2. При формуванні Заявки на отримання кредиту Система автоматично розраховує
умови погашення кредиту.

4.1.3. Оформлюючи Заявку на отримання кредиту, Позичальник тим самим робить пропозицію (оферту) укласти договір кредиту із Кредитодавцем на умовах, зазначених у Заявці, договорі про надання кредиту та цих правилах.

4.1.4. Для остаточного факту підтвердження отримання кредиту, Заявник здійснює відправку коду підтвердження, отриманого в СМС повідомленні від Кредитодавця - каналами електронного зв’язку.

4.2. за допомогою СМС повідомлення

4.2.1. Для оформлення Заявки на отримання кредиту Позичальник відправляє СМС повідомлення на номер, що визначений на сайті товариства в форматі: сума (бажана сума кредиту) *(зірочка) строк (бажаний строк на який отримується кредит) *(зірочка) номер банківської карти позичальника (16 знаків). Приклад: 1000*7*1234567890123456;

4.2.2. При формуванні Заявки за допомогою СМС повідомлення у відповідь від Кредитодавця надходить СМС повідомлення наступного змісту, а саме:

4.2.2.1. в разі, якщо бажана сума, що зазначена в СМС заявці Позичальника знаходиться в межах наданого йому ліміту, Кредитодавець надсилає СМС повідомлення, що складається з 4 (чотирьох символів цифрового формату), яке Позичальник повинен переслати на номер телефону з якого було отримано СМС повідомлення;

4.2.2.2. в разі, якщо бажана сума, що зазначена в СМС заявці Позичальника знаходиться поза межами наданого йому ліміту, Кредитодавець пропонує Позичальнику один з двох варіантів шляхом надсилання СМС повідомлення, що складається з 2 (двох символів цифрового формату):

- отримати суму в межах встановленого ліміту;

- подати заявку для встановлення йому більшого ліміту, ніж встановлений.

4.2.3. При формуванні Заявки на отримання кредиту Система автоматично розраховує
умови погашення кредиту.

4.2.4. Оформлюючи Заявку на отримання кредиту за допомогою СМС повідомлення, Позичальник тим самим робить пропозицію (оферту) укласти договір кредиту із Кредитодавцем на умовах, зазначених у Заявці, договорі про надання кредиту та цих правилах.

4.2.5. Для остаточного факту підтвердження отримання кредиту, Заявник здійснює відправку коду підтвердження, отриманого в СМС повідомленні від Кредитодавця - каналами електронного зв’язку.

4.2.6. Номери телефонів за допомогою яких здійснюється обмін СМС повідомленнями в метою отримання кредитних коштів, зазначаються на сайті товариства.

5. Умови кредитування

5.1 Детальні умови кредитування (строк, сума, відсоткові ставки, тощо) затверджуються наказом керівника та містяться на сайті товариства.

6. Порядок надання грошових коштів у кредит

6.1 При подачі кожної наступної заявки на отримання кредиту Заявник гарантує, що данні, зазначені в Анкеті, Особистому кабінеті та Заявці є актуальними на дату її подання

6.2 Заповнюючи Заявку, Заявник у відповідності до розділу 6 цих Правил, надає свою згоду на передачу Товариству своїх персональних даних та їх обробку з метою оцінки фінансового стану Заявника та його спроможності виконати зобов'язання за договором кредиту.

6.3 Товариство має право зателефонувати Заявнику за телефонним номером, зазначеним в Заявці, як для підтвердження повноти, точності, достовірності зазначеної в Заявці інформації, так і для отримання інших відомостей від Заявника, які Товариство визнає необхідними для прийняття рішення про надання кредиту.

6.4 Товариство має право додатково вимагати від Заявника надання належним чином завірених копій документів, які Товариство визнає необхідними для прийняття рішення про надання кредиту.

6.5 Заявник надає свою згоду на те, що Товариство має право звертатись за інформацією про фінансовий стан, Заявника до третіх осіб, які пов‘язані з Заявником діловими, професійними, особистими, сімейними або іншими стосунками, тощо яка необхідна для прийняття рішення про надання кредиту.

6.6 Сума кредиту визначається, виходячи з інформації, зазначеній в Заявці в межах встановленого персонального ліміту.

6.7 Приймаючи Заявку до розгляду, Товариство не бере на себе зобов'язання надати Заявнику кредит.

6.8 Товариство протягом 3 робочих днів з дати отримання Заявки приймає рішення про надання чи про відмову у наданні кредиту.

6.9 Товариство має право відмовити Заявнику в наданні кредиту без зазначення причини такої відмови.

6.10 Товариство інформує Заявника про прийняте рішення щодо видачі кредиту через СМС повідомлення на телефонний номер, що зазначений в анкеті.

6.11 За затримку в надходженні СМС повідомлення про прийняте рішення, спричинене проблемами в роботі електронних та телефонних служб і сервісів, Товариство відповідальності не несе.

6.12 У випадку прийняття рішення про надання кредиту, Товариство укладає із Заявником договір кредиту на умовах та в порядку, передбаченому цими Правилами.

6.13 Договір кредиту укладається в Особистому кабінеті.

6.14 Заявник надає згоду на використання в усіх відносинах між ним та Товариством (заснованих як на першому договорі кредиту, так і на всіх наступних договорах кредиту, інших договорах і угодах, які будуть укладені між Заявником та Товариством в майбутньому) свого коду підтвердження, отриманого в СМС повідомленні з номеру телефону, що зазначений на сайті товариства, в якості аналога підпису, що прирівнюється до власноручного (особистого) підпису.

6.15 Заявник підтверджує свою повну обізнаність та згоду з усіма істотними умовами договору кредиту та даними правилами.

6.20 Товариство не пізніше 3 робочих днів з дати підписання договору кредиту Сторонами надає кредит шляхом безготівкового перерахування суми кредиту на банківський картковий рахунок Позичальника, вказаний Позичальником у Заявці.

6.21 Дата списання суми кредиту з банківського рахунку Кредитодавця є датою укладання договору кредиту між Товариством і Позичальником. У випадку затримання зарахування грошових коштів на картковий рахунок Позичальника з вини банку емітента картки клієнта, Кредитодавець не несе будь – якої відповідальності.

6.22 У випадку відмови від укладення Заявником договору кредиту чи ненадання згоди шляхом надсилання свого коду підтвердження, отриманого в СМС повідомленні, протягом часу, що визначається наказом керівника, з дати прийняття рішення про надання кредиту, Товариство має право скасувати це рішення. При цьому Заявник не позбавляється права знову подати Заявку на отримання кредиту в загальному порядку.

7. Відсотки за користування кредитом і механізм погашення Заборгованості

7.1 За користування кредитом Позичальник сплачую Товариству відсотки, які зазначені в договорі кредиту.

Обчислення строку користування кредитом та нарахування відсотків за цим Договором здійснюється за фактичну кількість календарних днів користування кредитом. Нарахування і сплата відсотків проводиться на залишок заборгованості за кредитом.

7.2 Сума кредиту, відсотки за користування кредитом, штрафні санкції, тощо - складають Заборгованість за договором кредиту.

7.3 У випадку прострочення сплати Заборгованості за цим Договором, повернення кредиту - Кредитодавцю та сплата відсотків здійснюється у такій черговості: у першу чергу Позичальник сплачує штрафні санкції; у другу чергу – нараховані відсотки за користування кредитом відповідно до Графіку розрахунків; у третю чергу – суму кредиту.

7.4 Кредитодавець залишає за собою право зменшити розмір нарахованих відсотків, штрафних санкцій в односторонньому порядку та не розповсюджується на зменшення фактично отриманої Позичальником суми кредиту.

7.5 Позичальник зобов'язаний сплатити Заборгованість будь-яким доступним йому способом, зазначеним на сайті Товариства. При цьому Позичальник самостійно сплачує послуги фінансового посередника, що здійснює перерахування грошових коштів, у відповідності до тарифів останнього.

7.6 Погашення заборгованості здійснюється у відділеннях Кредитодавця та/або через партнерів (банки, платіжні системи та он-лайн погашення через сайт Кредитодавця), що зазначені на сайті Кредитодавця.

7.7. В разі здійснення платежу через будь – який інший банк та/або платіжну систему, стягується комісія, згідно встановлених тарифів оператора, що надає послугу. Відповідальність за строк зарахування грошових коштів на поточний рахунок Кредитодавця в цьому випадку повністю покладається на Позичальника. При цьому, датою погашення заборгованості є дата фактичного зарахування грошових коштів на поточний рахунок Кредитодавця, наслідком чого може бути виникнення штрафних санкцій.

7.8 У випадку, якщо погашення заборгованості здійснюється через будь – який інший банк та/або платіжну систему, що не є партнером Кредитодавця, Позичальник зобов’язаний в день виконання зобов’язань з’ясувати у Кредитодавця суму зобов’язань для подальшої її сплати. При безпосередньому здійсненні такого платежу, Позичальник зобов’язаний зазначити наступні реквізити, а саме:

- номер та дату укладення кредитного договору;

- ПІБ, ідентифікаційний код.

7.9. У разі, якщо Позичальником при здійсненні платежу невірно, некоректно та/або не в повному обсязі зазначено реквізити (п. 7.8 Правил), Кредитодавець має право не зарахувати даний платіж в якості погашення зобов’язання.

7.10 Позичальник має право продовжити строк повернення кредиту, при умові повної сплати поточних зобов’язань на дату фактичного продовження. В цьому випадку товариство укладає із Заявником додаткову угоду про зміну умов договору кредиту.

7.11 У випадку, якщо термін діючого договору кредиту прострочений, Позичальник має право отримати новий кредит в розмірі діючого кредиту лише з метою його погашення на умовах, що діють на дату укладання нового договору. У випадку сплати через платіжний термінал та/або Інтернет канали зв’язку з використанням сайту товариства, фактом підписання нового договору є конклюдентні дії, що спрямовані на виникнення нового зобов’язання (внесення/сплата грошових коштів). В цьому випадку Позичальник має можливість отримати всі документи, що пов’язані із отриманням нового кредиту у будь – якому відділенні товариства або в особистому кабінеті.

8. Програма лояльності

8.1 Товариство з метою заохочення споживачів послуг, має право розробляти та застосовувати програми лояльності, які затверджуються наказом керівника та розміщуються на сайті товариства.

9. Захист персональних даних

9.1 Заявник, виступаючи в якості суб'єкта персональних даних і суб'єкта кредитної історії, підписуючи Анкету, Заявку на Сайті товариства та договір - надає свою згоду на передачу, зберігання та обробку Товариству своїх персональних даних з метою проведення ідентифікації, верифікації, оцінки фінансового стану Заявника та його спроможності виконати зобов'язання за договором кредиту. Строк зберігання вищезазначених даних складає не менш ніж 5 (п’ять) років.

9.2 Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, право Товариства передати Дані для обробки за дорученням Товариства наступним особам:

§ бюро кредитних історій;

§ іншім підприємствам, установам, організаціям, незалежно від форми власності та підпорядкування, яким прямо не заборонена передача цих даних;

§ органам державної влади.

9.3 Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі, згоду на збір, зберігання, використання та поширення Товариством інформації про Заявника/Позичальника, в тому числі його персональних даних до/від/через бюро кредитних історій, які створені та здійснюють свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, а у випадку прострочення Позичальником платежів по відповідному договору – інших осіб, зареєстрованих відповідно до законодавства України, що надають послуги з повернення простроченої (проблемної) заборгованості та/або з якими Товариством укладено договір відступлення права вимоги, що не потребує додаткової згоди Позичальника.

Згода Заявника/Позичальника включає в себе, в тому числі згоду на укладення Товариством договору відступлення права вимоги за відповідним договором кредиту з будь-якою третьою особою.

9.4 Згода Заявника/Позичальника дається строком на 5 (п’ять) років з дати її видачі.

9.5 В разі звернення Позичальника із заявою про знижчення його персональних даних, останні знижчуються відповідно до вимог цих правил, про що заявник/Позичальник інформується шляхом відправки повідомлення на електронну пошту та/або шляхом надсилання СМС повідомлення на телефонний номер, зазначені в анкеті.

9.6 Згода Заявника/Позичальника на обробку його персональних даних, що надана згідно з умовами розділу 6 Правил, не вимагає здійснення повідомлень про передачу персональних даних Заявника/Позичальника третім особам згідно з нормами Закону України «Про захист персональних даних».

10. Внесення змін та доповнень в Правила

10.1 Ці правила затверджуються керівником Товариства і розміщуються на Сайті товариства для ознайомлення всіх зацікавлених осіб.

10.2 Товариство має право в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення в Правила, які розміщуються на Сайті товариства для ознайомлення всіх зацікавлених осіб.

10.3 Будь-які зміни та доповнення в Правила поширюються на всіх осіб, в тому числі позичальників, які уклали договір кредиту після дати внесення змін та доповнень до Правил.

11. Заключні положення

11.1 Форми анкети, заявок, договорів кредиту та інших документів в електронній формі визначаються Товариством у встановленому ним порядку та інтегруються в інформаційну систему Товариства та є додатками до цих правил.

11.2 Створені в інформаційній системі Товариства Заявки, договори кредиту та інші документи в електронній формі створюють таки самі правові наслідки, що й документи складені у паперовій формі.

11.3 У випадку зміни особистих даних, номеру мобільного телефону,банківських реквізитів, тощо зазначених в договорі кредиту, Позичальник зобов’язаний у триденний строк з дня виникнення таких змін з’явитись до будь-якого відділення Товариства з метою актуалізації даних, шляхом заповнення Анкети.

11.4 У випадку, якщо Заявник/Позичальник втратив номер мобільного телефону, зазначений в Заявці та/або паспорт та/або Логін Особистого Кабінету та/або Пароль Особистого Кабінету, він зобов'язаний зателефонувавши за контактними телефонними номерами Товариства, зазначеними на Сайті товариства та виконати дії, вказані працівником Товариства.

Генеральний директор __________ Восканян М.В.

Додаток № 1

Договір фінансового кредиту № ____________

м. ___________

«__» _______________ 20__ року.

__________________________, далі іменується Кредитор, в особі __________________________, який діє на підставі __________________________ від _______________________, з одного боку, та фізична особа ______________}, далі іменується Позичальник, з іншого боку, уклали цей Договір про наступне.

1. Предмет договору.
1.1.
Кредитор надає Позичальникові фінансовий кредит у розмірі ___________________ грн ( ___________________ ), на засадах строковості, зворотності, та платності (надалі - кредит), а Позичальник зобов'язується повернути його на умовах, що передбачені цим договором.

2. Строк договору.
2.1.
Строк дії Договору становить ________________ діб, з _________________, по _________________ включно.

3. Плата за користування кредитом та механізм розрахунків.
3.1.
Позичальник зобов'язується сплачувати плату за користування кредитом в розмірі ________________грн ( ______________ ) (надалі - відсотки), яка розраховується виходячи з ставки в _______________% за добу, від розміру суми кредиту (547.5% річних), одночасно з отриманням суми кредиту. Відсотки нараховуються виключно за період, що зазначений в пункті 2.1 договору.
3.2. Позичальник повертає кредит не пізніше строку вказаного в п. 2.1 до каси будь якого відділення ____________ або способом дистанційної оплати - подробиці на сайті tvoigroshi.com.ua.
3.3. При порушенні строків сплати за договором, кредитор набуває право нарахувати пеню в розмірі _________________% за кожну прострочену добу від розміру непогашеної частини кредиту, що не звільняє Позичальника від обов’язку погасити поточну заборгованість по кредиту. При цьому КРЕДИТОРУ надається право звертатися до всіх осіб, вказаних позичальником в анкеті, яку він підписав для отримання кредиту, з цілю з'ясування його міста находження та погашення заборгованості. У випадку прострочення _____________ добу, кредитор розпочинає процедуру судового стягнення заборгованості та набуває права застосувати штрафні санкції що дорівнюють ____________________ грн.

4. Інші права та обов'язки сторін.
4.1.
Позичальник крім обов'язків, передбачених іншими статтями цього Договору, зобов'язаній:
4.1.1. Повідомляти про зміну місця проживання, роботи, прізвища або імені, а також інших обставин, спроможних вплинути на виконання зобов'язань по цьому договору, в триденний термін з моменту їх виникнення.
4.2. Позичальник має право:
4.2.1. Достроково, сплатити кредит частково або в повному обсязі. При цьому, мінімальне значення плати за користування не може бути менш ніж ____________________ % від суми кредиту.
4.2.2. У випадку прострочення поточних платежів, частково сплатити суму відсотків.
4.2.3. Необмежену кількість разів продовжувати термін договору, при умові сплати відсотків у повному обсязі, та підписання додаткової угоди.
4.2.4. Порушувати клопотання про перенесення строків платежу у разі виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від нього причин.
4.3. Кредитор має право:
4.3.1. Вимагати від позичальника виконання взятих на себе зобов’язань по даному договору.
4.3.2. Кредитор має право передати третім особам персональні дані та (або) зробити відступлення права вимоги за боргом Позичальника.
4.3.3. В разі повернення суми кредиту у термін, що зазначений в п. 2.1. Договору, Кредитор має право компенсувати до 10 (десяти) відсотків від суми, що була сплачена Позичальником в якості плати за користування кредитом, що зазначена в п. 3.1 Договору.

5. Відповідальність сторін.
5.1.
Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору. В разі невиконання або неналежного виконання Позичальником, своїх платіжних і інших зобов'язань, він зобов'язаний виконати невиконані або неповністю виконані зобов'язання.
5.2. Якщо суми, що вноситься Позичальником недостатньо для погашення поточної заборгованості, то в першу чергу сплачуються, штраф, пеня, а надлишок суми звертається в сплату основного боргу.

6. Інші умови.
6.1.
Договір підписаний в 2-х екземплярах, по одному кожній з сторін.
6.2. Сума сплати є повною, якщо вона відповідає сумі кредиту, відсоткам та іншим платежам по даному договору.
6.3. Цей Договір вступає в силу з моменту підписання його обома сторонами, та діє до дати, вказаної у п. 2.1 розділу 2 цього Договору, але цей строк не може бути меншим, ніж строк виконання сторонами своїх обов'язків за ним.
6.4. Кредитор співпрацює с організаціями та установами, які згідно зі своїм статутом та законом ведуть реєстри кредитних історій фізичних осіб. Підписання цього договору свідчіть про згоду Позичальника на збір, обробку і передачу персональних даних, до подібних установ.
6.5. Сторони домовились встановити спеціальну (договірну) позовну давність строком 5 (п*ять) років, відровідно до умов ст. 259 ЦК України.
6.6. Позичальник з типовим договором фінансового кредиту, правилами та умовами надання фінансових кредитів ознайомлений до підписання даного договру.
6.7. У випадку прострочення Позичальником строків, що обумовлені в розділі 2 договору Кредитор має право розпочати процедуру врегулювання заборгованості шляхом відступлення права вимоги на користь іншої особи, згідно розрахунку заборгованості без згоди Позичальника.

7. Третейське застереження.
7.1
Всі вимоги, які виникають при виконанні даного Договору або у зв’язку з ним, або випливають з нього та становлять предмет спору, підлягають розгляду у постійно діючому Третейському суді при Асоціації українських банків, згідно з регламентом третейського суду, який є невід’ємною частиною даної третейської угоди. Умови Договору, які містять відомості про найменування сторін та їх місцезнаходження, є складовими частинами даної третейської угоди. Місце і дата укладення третейської угоди відповідають місцю і даті укладення Договору

8. Інші положення Договору.
8.1.
Цей Договір являє собою повну угоду між Сторонами щодо предмету Договору і заміняє будь-які попередні договори, письмові і усні домовленості, що відносяться до предмету Договору.
8.2. Всі зміни та доповнення до цього Договору повинні бути складені у письмовій формі та підписані Сторонами. Такі зміни додаються до цього Договору та складають його невід’ємну частину.
8.3. Позичальник підтверджує, що до підписання цього Договору, він письмово ознайомлений з інформацією, що зазначена в частині другій статті 12 Закону України про «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

9. Адреси, реквізити та підписи Сторін.
9.1.
Сторони зобов’язуються негайно повідомляти одна одну про зміну своїх реквізитів.
9.2. Позичальник підтверджує, що він вичерпно ознайомлений з інформацією про Послуги, у відповідності до вимог законодавства України та цього Договору, з усіма змінами та доповненнями до нього.

"Кредитор"

"Позичальник"

______________

ЄДРПОУ _________________
Юр. Адреса: _____________________
Тел. _____________

E-Mail: ______________________

П.І.Б. ____________
Паспорт _____________
Домашня адреса _____________

Тел. _____________

Моб.тел. _____________

Від Кредиторa

__________/ _____________ /

Від Позичальника

__________/ ___________ /

Додаток № 2

Договір фінансового кредиту № ____________

м. ________________

«__» ____________ 20__ року

_______________, далі іменується Кредитор, в особі _______________________, який діє на підставі ____________________________________ від _________________________, з одного боку, та фізична особа _____________________, далі іменується Позичальник, з іншого боку, уклали цей Договір про наступне.


1. Предмет договору.
1.1. Кредитор надає Позичальникові фінансовий кредит у розмірі ____________________ грн ( ___________________ ), на засадах строковості, зворотності, та платності (надалі - кредит), а Позичальник зобов'язується повернути його на умовах, що передбачені цим договором.

2. Строк договору.
2.1. Строк дії Договору становить ____________ діб, з ____________________ , по _______________ включно.

3. Плата за користування кредитом та механізм розрахунків.
3.1. Позичальник повертає кредит не пізніше строку вказаного в п. 2.1 до каси будь якого відділення {globals_company_name} або способом дистанційної оплати - подробиці на сайті tvoigroshi.com.ua.
3.2. При порушенні строків сплати за договором, кредитор набуває право нарахувати пеню в розмірі ___________________ % за кожну прострочену добу від розміру непогашеної частини кредиту, що не звільняє Позичальника від обов’язку погасити поточну заборгованість по кредиту. При цьому КРЕДИТОРУ надається право звертатися до всіх осіб, вказаних позичальником в анкеті, яку він підписав для отримання кредиту, з цілю з'ясування його місця находження та погашення заборгованості. У випадку прострочення ______ добу, кредитор застосовує штрафну санкцію, що дорівнює __________________ грн.
3.3. В разі виконання Позичальником зобов’язань у строк, передбачений п. 2.1. Договору, відсоткова ставка складає _______________ % за добу, що дорівнює _________ % річних, _______________ грн.
3.4. В разі виконання Позичальником зобов’язань у строк раніше, ніж передбачений п. 2.1. Договору, відсоткова ставка складає______________ % за добу, що дорівнює _______________ % річних.
3.5. В разі порушення позичальником терміну виконання зобов’язань, що зазначений в п. 2.1. Договору, відсотки за користування кредитом нараховуються на залишок заборгованості, та складатимуть _________________ % за добу.

4. Інші права та обов'язки сторін.
4.1. Позичальник крім обов'язків, передбачених іншими статтями цього Договору, зобов'язаній:
4.1.1 . Повідомляти про зміну місця проживання, роботи, прізвища або імені, а також інших обставин, спроможних вплинути на виконання зобов'язань по цьому договору, в триденний термін з моменту їх виникнення.
4.2. Позичальник має право:
4.2.1. Достроково, сплатити кредит частково або в повному обсязі. При цьому, мінімальне значення плати за користування не може бути менш ніж ______________ % від суми кредиту.
4.2.2. Термін дії даного договору може бути продовжений Кредитодавцем на власний розсуд, відповідно до умов цивільного законодавства України.
4.2.3. Порушувати клопотання про перенесення строків платежу у разі виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від нього причин.
4.3. Кредитор має право:
4.3.1. Вимагати від позичальника виконання взятих на себе зобов’язань по даному договору.
4.3.2. Кредитор має право передати третім особам персональні дані та (або) зробити відступлення права вимоги за боргом Позичальника.

5. Відповідальність сторін.
5.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору. В разі невиконання або неналежного виконання Позичальником, своїх платіжних і інших зобов'язань, він зобов'язаний виконати невиконані або неповністю виконані зобов'язання.

6. Інші умови.
6.1. Договір підписаний в 2-х екземплярах, по одному кожній з сторін.
6.2. Сума сплати є повною, якщо вона відповідає сумі кредиту, відсоткам та іншим платежам по даному договору.
6.3. Цей Договір вступає в силу з моменту підписання його обома сторонами, та діє до дати, вказаної у п. 2.1 розділу 2 цього Договору, але цей строк не може бути меншим, ніж строк виконання сторонами своїх обов'язків за ним.
6.4. Кредитор співпрацює с організаціями та установами, які згідно зі своїм статутом та законом ведуть реєстри кредитних історій фізичних осіб. Підписання цього договору свідчіть про згоду Позичальника на збір, обробку і передачу персональних даних, до подібних установ.
6.5. Сторони домовились встановити спеціальну (договірну) позовну давність строком 5 (п*ять) років, відповідно до умов ст. 259 ЦК України.
6.6. Позичальник з типовим договором фінансового кредиту, правилами та умовами надання фінансових кредитів ознайомлений до підписання даного договору.
6.7. У випадку прострочення Позичальником строків, що обумовлені в розділі 2 договору Кредитор має право розпочати процедуру врегулювання заборгованості шляхом відступлення права вимоги на користь іншої особи, згідно розрахунку заборгованості без згоди Позичальника.
6.8. В разі порушення позичальником терміну виконання зобов’язань, що зазначений в п. 2.1. Договору, черговість погашення вимог Кредитора здійснюється відповідно до вимог ст. 534 ЦК України.

7. Третейське застереження.
7.1 Всі вимоги, які виникають при виконанні даного Договору або у зв’язку з ним, або випливають з нього та становлять предмет спору, підлягають розгляду у постійно діючому Третейському суді при Асоціації українських банків, згідно з регламентом третейського суду, який є невід’ємною частиною даної третейської угоди. Умови Договору, які містять відомості про найменування сторін та їх місцезнаходження, є складовими частинами даної третейської угоди. Місце і дата укладення третейської угоди відповідають місцю і даті укладення Договору.
7.2. У випадку прострочення більш, ніж 60 діб, кредитор має право розпочати процедуру судового стягнення заборгованості.

8. Інші положення Договору.
8.1. Цей Договір являє собою повну угоду між Сторонами щодо предмету Договору і заміняє будь-які попередні договори, письмові і усні домовленості, що відносяться до предмету Договору.
8.2. Всі зміни та доповнення до цього Договору повинні бути складені у письмовій формі та підписані Сторонами. Такі зміни додаються до цього Договору та складають його невід’ємну частину.
8.3. Позичальник підтверджує, що до підписання цього Договору, він письмово ознайомлений з інформацією, що зазначена в частині другій статті 12 Закону України про «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
8.4. З підписанням цього Договору Позичальник надає згоду на передачу Кредитором інформації про стан заборгованості Позичальника за цим Договором, шляхом відправлення Кредитором текстових повідомлень на номера мобільних телефонів Позичальника. Позичальник розуміє, що спосіб передачі інформації, зазначений в цьому пункті Договору не надає достатній рівень захисту такої інформації від можливості розголошення третім особам. Крім того, Позичальник надає згоду на передачу Кредитором інформації яка носить рекламно інформаційний характер, щодо умов надання Кредитором інших послуг, у спосіб який зазначений в цьому пункті Договору або іншим шляхом на власний розсуд Кредитора.

9. Адреси, реквізити та підписи Сторін.
9.1. Сторони зобов’язуються негайно повідомляти одна одну про зміну своїх реквізитів.
9.2. Позичальник підтверджує, що він вичерпно ознайомлений з інформацією про Послуги, у відповідності до вимог законодавства України та цього Договору, з усіма змінами та доповненнями до нього.

"Кредитор"

"Позичальник"

______________

ЄДРПОУ _________________
Юр. Адреса: _____________________
Тел. _____________

E-Mail: ______________________

П.І.Б. ____________
Паспорт _____________
Домашня адреса _____________

Тел. _____________

Моб.тел. _____________

Від Кредиторa

__________/ _____________ /

Від Позичальника

__________/ ___________ /

Додаток № 3

/images/for_css/tg.jpg

Договір фінансового кредиту № ___________________

м. _______________

«___» ___________20__ року

_____________________, яке є власником знаку для товарів і послуг «ТВОЇ ГРОШІ», далі іменується Кредитор, в особі ________________, який діє на підставі____________________ від _____________________, з одного боку, та фізична особа __________________, далі іменується Позичальник, з іншого боку, уклали цей Договір про наступне.

1. Предмет договору.
1.1. Кредитор надає Позичальникові фінансовий кредит у розмірі {contracts_summ} грн ({contracts_SummStr}), на засадах строковості, зворотності, та платності (надалі - кредит), а Позичальник зобов'язується повернути його на умовах, що передбачені цим договором.

2. Строк договору.
2.1. Строк дії Договору становить _____________ діб, з _______________, по _________________ включно.

3. Плата за користування кредитом та механізм розрахунків.
3.1. Позичальник повертає кредит не пізніше строку вказаного в п. 2.1 до каси будь якого відділення __________________ або способом дистанційної оплати - подробиці на сайті tvoigroshi.com.ua.
3.2. При порушенні строків сплати за договором, кредитор набуває право нарахувати пеню в розмірі ___________ % за кожну прострочену добу від розміру непогашеної частини кредиту, що не звільняє Позичальника від обов’язку погасити поточну заборгованість по кредиту. При цьому КРЕДИТОРУ надається право звертатися до всіх осіб, вказаних позичальником в анкеті, яку він підписав для отримання кредиту, з цілю з'ясування його місця находження та погашення заборгованості. У випадку прострочення ________ діб, кредитор застосовує штрафну санкцію, що дорівнює _______ грн.
3.3. В разі виконання Позичальником зобов’язань у строк, передбачений п. 2.1. Договору, відсоткова ставка складає ________ % за добу, що дорівнює ________ % річних, ________ грн.
3.4. В разі виконання Позичальником зобов’язань у строк раніше, ніж передбачений п. 2.1. Договору, відсоткова ставка складає ______ % за добу, що дорівнює _________ % річних.
3.5. В разі порушення позичальником терміну виконання зобов’язань, що зазначений в п. 2.1. Договору, відсотки за користування кредитом нараховуються на залишок заборгованості, та складатимуть __________ % за добу.

4. Інші права та обов'язки сторін.
4.1. Позичальник крім обов'язків, передбачених іншими статтями цього Договору, зобов'язаній:
4.1.1 . Повідомляти про зміну місця проживання, роботи, прізвища або імені, а також інших обставин, спроможних вплинути на виконання зобов'язань по цьому договору, в триденний термін з моменту їх виникнення.
4.2. Позичальник має право:
4.2.1. Достроково, сплатити кредит частково або в повному обсязі. При цьому, мінімальне значення плати за користування не може бути менш ніж _______ % від суми кредиту.
4.2.2. Термін дії даного договору може бути продовжений Кредитодавцем на власний розсуд, відповідно до умов цивільного законодавства України.
4.2.3. Порушувати клопотання про перенесення строків платежу у разі виникнення тимчасових фінансових або інших ускладнень з незалежних від нього причин.
4.3. Кредитор має право:
4.3.1. Вимагати від позичальника виконання взятих на себе зобов’язань по даному договору.
4.3.2. Кредитор має право передати третім особам персональні дані та (або) зробити відступлення права вимоги за боргом Позичальника.

5. Відповідальність сторін.
5.1. Сторони несуть відповідальність за порушення умов цього Договору. В разі невиконання або неналежного виконання Позичальником, своїх платіжних і інших зобов'язань, він зобов'язаний виконати невиконані або неповністю виконані зобов'язання.

6. Інші умови.
6.1. Договір підписаний в 2-х екземплярах, по одному кожній з сторін.
6.2. Сума сплати є повною, якщо вона відповідає сумі кредиту, відсоткам та іншим платежам по даному договору.
6.3. Цей Договір вступає в силу з моменту підписання його обома сторонами, та діє до дати, вказаної у п. 2.1 розділу 2 цього Договору, але цей строк не може бути меншим, ніж строк виконання сторонами своїх обов'язків за ним.
6.4. Кредитор співпрацює с організаціями та установами, які згідно зі своїм статутом та законом ведуть реєстри кредитних історій фізичних осіб. Підписання цього договору свідчіть про згоду Позичальника на збір, обробку і передачу персональних даних, до подібних установ.
6.5. Сторони домовились встановити спеціальну (договірну) позовну давність строком 5 (п*ять) років, відповідно до умов ст. 259 ЦК України.
6.6. Позичальник з типовим договором фінансового кредиту, правилами та умовами надання фінансових кредитів ознайомлений до підписання даного договору.
6.7. У випадку прострочення Позичальником строків, що обумовлені в розділі 2 договору Кредитор має право розпочати процедуру врегулювання заборгованості шляхом відступлення права вимоги на користь іншої особи, згідно розрахунку заборгованості без згоди Позичальника.
6.8. В разі порушення позичальником терміну виконання зобов’язань, що зазначений в п. 2.1. Договору, черговість погашення вимог Кредитора здійснюється відповідно до вимог ст. 534 ЦК України.

7. Третейське застереження.
7.1 Всі вимоги, які виникають при виконанні даного Договору або у зв’язку з ним, або випливають з нього та становлять предмет спору, підлягають розгляду у постійно діючому Третейському суді при Асоціації українських банків, згідно з регламентом третейського суду, який є невід’ємною частиною даної третейської угоди. Умови Договору, які містять відомості про найменування сторін та їх місцезнаходження, є складовими частинами даної третейської угоди. Місце і дата укладення третейської угоди відповідають місцю і даті укладення Договору.
7.2. У випадку прострочення більш, ніж 60 діб, кредитор має право розпочати процедуру судового стягнення заборгованості.

8. Інші положення Договору.
8.1. Цей Договір являє собою повну угоду між Сторонами щодо предмету Договору і заміняє будь-які попередні договори, письмові і усні домовленості, що відносяться до предмету Договору.
8.2. Всі зміни та доповнення до цього Договору повинні бути складені у письмовій формі та підписані Сторонами. Такі зміни додаються до цього Договору та складають його невід’ємну частину.
8.3. Позичальник підтверджує, що до підписання цього Договору, він письмово ознайомлений з інформацією, що зазначена в частині другій статті 12 Закону України про «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
8.4. З підписанням цього Договору Позичальник надає згоду на передачу Кредитором інформації про стан заборгованості Позичальника за цим Договором, шляхом відправлення Кредитором текстових повідомлень на номера мобільних телефонів Позичальника. Позичальник розуміє, що спосіб передачі інформації, зазначений в цьому пункті Договору не надає достатній рівень захисту такої інформації від можливості розголошення третім особам. Крім того, Позичальник надає згоду на передачу Кредитором інформації яка носить рекламно інформаційний характер, щодо умов надання Кредитором інших послуг, у спосіб який зазначений в цьому пункті Договору або іншим шляхом на власний розсуд Кредитора.

9. Адреси, реквізити та підписи Сторін.
9.1. Сторони зобов’язуються негайно повідомляти одна одну про зміну своїх реквізитів.
9.2. Позичальник підтверджує, що він вичерпно ознайомлений з інформацією про Послуги, у відповідності до вимог законодавства України та цього Договору, з усіма змінами та доповненнями до нього.

"Кредитор"

"Позичальник"

______________

ЄДРПОУ _________________
Юр. Адреса: _____________________
Тел. _____________

E-Mail: ______________________

П.І.Б. ____________
Паспорт _____________
Домашня адреса _____________

Тел. _____________

Моб.тел. _____________

Від Кредиторa

__________/ _____________ /

Від Позичальника

__________/ ___________ /